LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC MIỀN TRUNG

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 22/07/2019 đến ngày 29/07/2019  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Hai
22/07/2019
Thứ Ba
23/07/2019
Thứ Tư
24/07/2019
Thứ Năm
25/07/2019
Thứ Sáu
26/07/2019
Thứ Bảy
27/07/2019
Chủ nhật
28/07/2019
Thứ Hai
29/07/2019