LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC MIỀN TRUNG

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 25/05/2019 đến ngày 01/06/2019  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Bảy
25/05/2019
Chủ nhật
26/05/2019
Thứ Hai
27/05/2019
Thứ Ba
28/05/2019
Thứ Tư
29/05/2019
Thứ Năm
30/05/2019
Thứ Sáu
31/05/2019
Thứ Bảy
01/06/2019