LỊCH CÔNG TÁC TRUNG TÂM PHÁP Y TÂM THẦN KHU VỰC MIỀN TRUNG

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thông báo lịch công tác tuần từ ngày 21/09/2019 đến ngày 28/09/2019  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Bảy
21/09/2019
Chủ nhật
22/09/2019
Thứ Hai
23/09/2019
Thứ Ba
24/09/2019
Thứ Tư
25/09/2019
Thứ Năm
26/09/2019
Thứ Sáu
27/09/2019
Thứ Bảy
28/09/2019