hotline Đường Dây Nóng:  0234 588 827
Bộ y tế
Bộ tư pháp
Cổng thông tin điện tử
Viện giám định
BV Tâm thần
Bênh viện Trung Ương
Sở tư pháp
Sở Y Tế
Bệnh viện tâm thần
Trường Đại học Y Dược Huế
Thông tin Y học Việt Nam
 

Thông báo về việc thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh, sử dụng, quảng cáo các sản phẩm test nhanh marker một số loại bệnh ung thư


Ngay 16 thang 12 nam 2015 BQ Y tS da co cong van s6: 9907IBYT-TB-CT
vS viec thanh tra, kiem tra co sa kinh doanh, sir dung, quang cao cac san pham test
nhanh marker mot s6 loai ung thu. NQi dung cong van neu r5: thoi gian vira qua mot
s6 bao chi va Dai truyen hinh Vi~t Nam co dang tai cac bai bao phan anh viec kinh
doanh, sir dung, quang cao mot s6 loai san pham test nhanh phat hien diroc nhieu
loai b~nh ung thu duqc rao ban tren mQt s6 website kinh doanh va t~i mQt s6 co sa
kinh doanh thu6c, kinh doanh trang thiSt bi Y tS...
Qua ra soat BQ Y tS kh~g dinh: mai chi c~p phep cho hai (02) san phAro
thanh thir dS phat hi~n dinh tinh cac ch~t chi diSm (marker) d6i vai mQt s6 lo~i ung
thu la: Bioline AFP ~hat hi~n dinh tinh AFP trong huySt tuang ho~c huySt thanh
nguai), s6 dang Icy: SPCD-TTB-0144-15 va SD Bioline CEA (phat hi~n diM tinh
CEA trong huySt tuang ho~c huySt thanh nguCri),s6 dang Icy SPCD-TTB-0145-15
do Standard Diagnostic InclHan qu6c san xu~t, Cong ty c6 ph~n y tS Duc Minh dang
Icy. Cac san phAro nay chi dung dS phat hi~n dinh tinh cac ch~t chi diSm ung thu
(marker) d6i vai mQt s6 lo~i ung thu. DS chAn doan chinh xac ung thu nguai b~nh
c~ duqc cac bac sy chuyen khoa tham kham va lam nhiSu xet nghi~m chAn doan
c~n lam sang va/ho~c kern thea chAndoan hinh anh, chAndoan tS bao, chin doan mo
b~nh hQc... chu khong thS chi dva vao vi~c phat hi~n cac ch~t chi diSm ung thu khi
lam test nhanh rna co thS kSt lu~ ngay ung thu cho b~nh nhan.
Thvc hi~n cong van tren cua BQY tS, Sa Y tS yeu c~u:
- Cac trung tam y tS, va cac dan vi thuQc nganh co thgc hi~n kham, chua b~nh
c~ nhanh chong ra soat vi~c sir dl,lng cac test chAn doan nhanh ung thu trong xet
nghi~m (nSu co), chi sir dl,lngcac test duqc BQY tS cho phep co s6 dang kY neu tren
trong khi kham sang lQc.Khong thvc hi~n vi~c mua ban ho~c dS can bQ,nhan vien Y
t6 gioi thieu cho benh nhan mua, sir dung cac loai test tlnr nhanh ung tlnr chua diroc
phep hru hanh cua BQ Y t6; ra scat kiSm tra khong dS cac "nha thu6c benh vien"
thuoc cac don vi bay ban cac san pham test thu nhanh ung thtr chua diroc phep hru
hanh.
- Cac cong ty kinh doanh Duoc pharn; kinh doanh trang thi6t bi va dung cu Y
t6; cac nha thuoc, quay thuoc, dai ly ban thuoc ... ck ra scat va khong diroc tham gia
kinh doanh, quang cao, gioi thieu cac san pham test nhanh ung thir chua duoc phep
hru hanh cua BQY t6.
Vi sire khoe va loi ich chinh dang cua nguoi benh cac don vi, co so. .. trong
pham vi trach nhiem cua minh ck cung c~p cac thong tin ck thiet d6n nguoi dan
tranh dS nguoi dan hiSu khong dUngvS cac gia tri thvc cua cac san phfrmvS chi diSm
ung thu; nguai dan khong nen nghe thea cac tin d6n th6i dS tiSn m~t, t?t mang, mac
nhfrng 10l~ng khong dang co cho ban than minh va gia dinh.
Cac TTYT, cac don vi va cac co s6 sau khi ra soM, kiSm tra... c~n t6ng
hqp bao cao vS S6 Y t6 khi phM hi~n co cac san phfrm khong duQ'cphep lUllhanh
neu tren dS t6ng hqp bao cao BQ Y t6.
S6 Y t6 se ti6n hanh thanh tra, kiSm tra va xu 1y cac don vi, ca nhan thea
quy dinh cua phap 1u?t khi phat hi~n vi¢c kinh doanh, quimg cao, su dmg cac san
phfrm khong duQ'cphep lUllhanh 10c;ti nay trong thai gian t6i .I.
Đính kèm:
Các tin khác:
Lịch công tác
Giá
Khám chữa bệnh
Chi hội Tâm thần học
Văn bản chuyên ngành
Tin nội bộ
Sức khỏe đời sống
Đang tải ...
Phóng sự nghiện game

Lượt truy cập: 120222
 
Đang trực tuyến: 6