hotline Đường Dây Nóng:  0234 588 827
Bộ y tế
Bộ tư pháp
Cổng thông tin điện tử
Viện giám định
BV Tâm thần
Bênh viện Trung Ương
Sở tư pháp
Sở Y Tế
Bệnh viện tâm thần
Trường Đại học Y Dược Huế
Thông tin Y học Việt Nam
 

Danh mục tài liệu tham khảo tuyển dụng năm 2017


TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

A. Kiến thức chung:

1. Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010.

2. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3. Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

4. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

5. Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về Y đức”.

B. Kiến thức chuyên ngành:

I. Bác sĩ:

1. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ.

2. Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.

4. Thông tư số 05/2016/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 29 tháng 02 năm 2016 quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú.

5. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của liên Bộ Y tế và Tài nguyên môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

6. Chẩn đoán và xử trí một số trường hợp cấp cứu cơ bản trong nội khoa và ngoại khoa.

II. Cử nhân điều dưỡng, Cao đẳng điều dưỡng, Trung cấp điều dưỡng:

1. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y.

2. Thông tư số 18/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 14 tháng 10 năm 2009 hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

3. Thông tư số 07/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 26 tháng 01 năm 2011 hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

4. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.

5. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của liên Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

6. Các quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.

III. Kỹ thuật y học xét nghiệm, Cử nhân sinh học:

1. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y.

2. Thông tư số 18/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 14 tháng 10 năm 2009 hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

3. Thông tư số 01/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 11 tháng 01 năm 2013 hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cở sở khám bệnh, chữa bệnh.

4. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.

5. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT của liên Bộ Y tế và Tài nguyên môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

6. Các xét nghiệm thường qui áp dụng trong thực hành lâm sàng - Nhà xuất bản y học 2013.

IV. Dược sỹ trung học:

1. Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược.

2. Thông tư số 09/2010/TT-BYT ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc.

3. Thông tư số 19/2014/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

4. Thông tư 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ y tế Quy định tổ chức và hoạt động của Khoa Dược bệnh viện.

5. Thông tư 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ y tế Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh.

6. Thông tư 05/2016/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú.

7. Quyết định 02/QĐHN-BYT ngày 04/10/2013 của Bộ Y tế về triển khai áp dụng nguyên tắc “thực hành tốt bảo quản thuốc”.

V. Văn thư:

1. Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 của Quốc hội và Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ.

2. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2010 của Chính phủ về công tác văn thư.

3. Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

4. Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

VI. CNTT (ĐH, CĐ):

1. Luật Công nghệ Thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội.

2. Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật CNTT về công nghiệp CNTT.

3. Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

4. Luật an toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015.

5. Quyết định số 5227/QĐ-BYT ngày 07/12/2015 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn các yêu cầu năng lực đối với cán bộ chuyên trách CNTT ngành y tế.

6. Quyết định số 2035/QĐ-BYT ngày 12/6/2013 về việc công bố DM kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong lĩnh vực y tế.

VII. Kế toán viên:

1. Thông tư 162/2014/TT-BTC NGÀY 06/11/2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mồn tài sản cố định trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Thông tư số 02 /2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

4. Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

5. Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

6. Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

7. Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội.

8. Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Các tin khác:
Lịch công tác
Giá
Khám chữa bệnh
Chi hội Tâm thần học
Văn bản chuyên ngành
Tin nội bộ
Sức khỏe đời sống
Đang tải ...
Những biểu hiện và điều trị bệnh tự kỷ ở trẻ em

Lượt truy cập: 583803
 
Đang trực tuyến: 56